ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Biograf Jan Svěrák (dále jen „Biograf“) zavedl, dodržuje a  pravidelně aktualizuje opatření, která mají za cíl zajistit maximální ochranu zpracovávaných osobních údajů fyzických osob (tzv. subjektů údajů). Součástí těchto opatření jsou tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“), které shrnují základní informace o tom, jaké osobní  údaje  Biograf v rámci své činnosti zpracovává, pro jaké časové období a  z jakého  důvodu.

Tyto Zásady zároveň obsahují základní informace o právech, která subjektům údajů přiznává nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další související právní předpisy.

1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Biograf zpracovává zpravidla následující kategorie osobních údajů:

 1. identifikační údaje – například jméno a příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, IČ a číslo identifikačních dokladů,
 2. kontaktní údaje – například telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační adresa, jiné komunikační adresy nebo kontakty na sociálních sítích,
 3. údaje z komunikace mezi Biografem a subjektem údajů – například údaje poskytnuté subjektem a související se sjednáváním a plněním smluv o poskytnutí služeb nebo prodeji zboží.

2. ÚČELY, PRÁVNÍ DŮVODY A JINÉ OKOLNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou Biografem vždy zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účely, ke kterým jsou tyto osobní údaje potřebné. Ke zpracování osobních údajů dochází vždy na základě určitého zákonného důvodu a v jeho mezích.

Biograf zpracovává osobní údaje zejména za následujícími účely:

Oblast zpracování: Účel zpracování:
1. Telefonní seznam a adresář elektronické pošty Vedení interního telefonního seznamu v písemné elektronické podobě (MS Outlook), vedení

adresáře elektronické pošty

2. Webová stránka www.sverak.cz, facebookové stránky a instagramový profil Propagace filmové tvorby a dalších aktivit Biografu, soutěže, marketing
3. Herecký a komparzní rejstřík, rejstřík štábu a kreativních spolupracovníků Studium scénářů, jednání s hereckými a dalšími agenturami zastupujícími výkonné umělce, včetně kolektivních správců, uzavírání dohod mezi Biografem a jednotlivými agenturami, osobní jednání s umělci napřímo a uzavírání s nimi dohod, uzavírání dohod mezi Biografem a členy štábu, dodavateli či kreativními spolupracovníky
4.  Archiv smluv a dohod Jednání s koproducenty, veřejnými fondy, odběrateli a dodavateli a uzavírání dohod s nimi
5. Videotéka,

filmotéka, digitální archiv

Zpracování materiálů k uchovávání filmových nosičů, evidence výpůjček

Veškeré osobní údaje jsou ze strany Biografu zpracovávány právě pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází ke zpracování těchto osobních údajů způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.

Biograf zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Biograf získává osobní údaje zejména z těchto zdrojů:

 1. z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí,
 2. od třetích osob, pokud k tomu dal subjekt údajů souhlas či je Biograf oprávněn tyto osobní údaje získat na základě jiného právního důvodu,
 3. od subjektů údajů.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SDÍLENÍ S JINÝMI SPRÁVCI

Pokud Biograf využívá při své činnosti služeb odborných specializovaných subjektů, například marketingových agentur, dodavatelů IT služeb a jiných dodavatelů, jsou tyto osoby zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu s jejími pokyny.

K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních  údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu jejich soukromí.

Biograf předává osobní údaje mezinárodním organizacím nebo do třetích zemí mimo EU/EHP. V případě zemí, které podle rozhodnutí Evropské komise zajišťují úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni ochrany v EU/EHP, postupuje Biograf podle tohoto rozhodnutí a GDPR.

Dochází-li k předání osobních údajů do zemí, které nezajišťují odpovídající ochranu osobních údajů na úrovni ochrany v EU/EHP, garantuje Biograf provedení nezbytných dalších bezpečnostních a ochranných opatření v souladu s požadavky GDPR, včetně používání standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 • Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt osobních údajů má právo na přístup k osobním údajům a může požádat Biograf o informace, zda zpracovává jeho osobní údaje, o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz jeho osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU. Biograf na základě žádosti subjektu údajů poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Bude-li subjekt údajů žádat opakovaně o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nebo žádost subjektu údajů bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, je Biograf oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady nebo žádost odmítnout.

5.2. Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Biograf zpracovává. Biograf přijímá přiměřená opatření k zajištění toho, aby zpracovávala osobní údaje přesné a aktuální, ale pokud subjekt údajů zjistí, že jeho osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, může požádat o aktualizaci osobních údajů. Biograf po ověření identity subjektu údajů osobní údaje zaktualizuje.

5.3. Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů může kdykoliv požádat o výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Biograf smaže bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje subjektu údajů, pokud tyto osobní údaje již nepotřebuje (např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy aj). Biograf však ani na základě žádosti subjektu údajů nemá povinnost vymazat osobní údaje, pokud existují oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

5.4. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo, aby Biograf omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Právo na omezení zpracování má subjekt údajů pouze ve stanovených případech, kterými jsou:

 • Subjekt údajů  popírá  přesnost  osobních  údajů,  a  to  na  dobu  potřebnou  k tomu, aby Biograf mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Uplatnění námitky proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Biografu převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud subjekt údajů požádá o omezení zpracování svých osobních údajů, omezí Biograf zpracovávání osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je bude zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a Biograf bude ve zpracovávání osobních údajů pokračovat, bude subjekt údajů o tom bez zbytečného odkladu informovat.

5.5. Oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Biograf oznamuje všem příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré  opravy,  výmazy  nebo   omezení  zpracování  osobních   údajů.   Dojde-li   k opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů, bude Biograf informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to bude vyžadovat nepřiměřené úsilí. Subjekt údajů může Biograf požádat o poskytnutí informace o těchto příjemcích.

5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Každý subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Biografu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

5.7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů Biografem. Neprokáže-li se, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Biograf ukončí zpracovávání dotčených osobních údajů na základě námitky bez zbytečného odkladu.

5.8. Právo podat stížnost

Každý Uživatel má právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů u dozorového orgánu, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.

Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky www.uoou.cz.

6. KONTAKTY PRO OBLAST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V jakékoli záležitosti týkající se osobních údajů je možné Biograf kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese biograf@sverak.cz nebo písemně na adrese Nad Vinohradem 1, 14700 Praha 4.

V případě, že žádost či podnět bude obsahovat všechny potřebné údaje a relevantní informace pro vyřízení, bude Biograf příslušnou osobu zpravidla kontaktovat a informovat o přijatém opatření. V opačném případě tuto osobu  vyzve  k doplnění žádosti či podnětu.

7. ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo se kdykoliv obrátit se stížností na dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111.