Tato webová stránka (dále webová stránka) je produktem společnosti Biograf Jan Svěrák s.r.o.. Tuto stránku můžete volně procházet. Přístup k této stránce a její využívání je objektem následujících Podmínek použití a veškerých relevantních právních norem. Vstupem na stránku a/nebo jejím využíváním souhlasíte s obsahem těchto Podmínek použití. Přečtěte si proto pečlivě Podmínky použití. Osobní data, která nám můžete poskytnout pomocí této webové stránky, budou spravována dle zásad ochrany osobních údajů a platných zákonů ČR. Evidenční číslo v registru Úřadu na ochranu osobních údajů a dat je: 00035745.

2. Omezení použití v souladu se zákony na ochranu intelektuálního vlastnictví

Webová stránka obsahuje mnoho elementů, které jsou chráněny evropskými a mezinárodními normami autorského práva a dalšími právními normami na ochranu intelektuálního vlastnictví, jako jsou (nejen) ochranné známky společnosti, obchodní jména, loga, fotografie, videa, hudební soubory, texty a grafický design webové stránky (dále Obsah). Bez porušení jakýchkoli jiných aplikovatelných právních norem se na použití webové stránky vztahují následující omezení pro ochranu těchto práv:

– Žádná část webové stránky nesmí být elektronicky ani jinak kopírována, s výjimkou rozsahu nutného pro efektivní konzultace přítomných informací pomocí internetu a použití služeb, které stránka nabízí. Reprodukce jakékoli části webové stránky na jakékoli jiné webové stránce je výslovně zakázána.

– Obchodní známky, obchodní jména, servisní značky a loga společnosti Nikon na webové stránce nesmí být zobrazovány ani žádným jiným způsobem využívány bez předchozího písemného svolení společnosti Biograf Jan Svěrák s.r.o..

– Společnost Biograf Jan Svěrák s.r.o.vám dává právo využívat webovou stránku a její obsah výhradně pro vaši osobní potřebu a za předpokladu nenarušení veškerých autorských práv a ostatních práv, a zakazuje použití webové stránky a jejího obsahu k jakýmkoli komerčním účelům.

– Návštěva webové stránky pomocí automatizovaných procesů (např. vyhledávací roboty „crawlers“ a „autobots“) z důvodu systematického „dolování“ informací nebo funkčního propojení obsahu webové stránky s jinou webovou stránkou není dovolena.

– Je zakázáno používání hyperodkazů vedoucích ke zobrazení webové stránky na straně uživatele v okně jiné stránky.

3. Ochranné známky

Ochranné známky, loga, značky a servisní znaky zobrazované na webové stránce mohou být registrované nebo neregistrované znaky společnosti Biograf Jan Svěrák s.r.o., skupiny přidružených společností, partnerů a státních organizací.

4. Nepřijatelné použití

Používání webové stránky resp. jejího obsahu způsobem, který omezuje ostatní uživatele webové stránky, koliduje s jejich právy nebo jinak narušuje správnou funkci webové stránky, či negativně ovlivňuje informace přítomné na webové stránce a/nebo její řídící software, je zakázáno. Používání webové stránky pod nepravým jménem nebo obcházení zabezpečení webové stránky pro získání přístupu na neveřejné části webové stránky není dovoleno. Používání webové stránky nebo jejího obsahu způsobem, který může být důvodně posuzován jako trestný čin, resp. povede ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak naruší právní řád kteréhokoli státu, je zakázáno.

5. Odkazy na webové stránky třetích stran

Tato webová stránka může obsahovat hyperodkazy na jiné webové stránky. Na tyto hyperodkazy se mohou vztahovat odlišné podmínky použití, uvedené na daných stránkách. Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran jsou poskytovány pouze pro zajištění vašeho maximálního komfortu a jejich použití je na vaše vlastní riziko. Společnost Biograf Jan Svěrák neodpovídá za obsah stránek zpřístupněných tímto způsobem.

6. Odpovědnost

Ani společnost Biograf Jan Svěrák s.r.o. ani žádná ze stran zúčastněných na tvorbě a provozování webové stránky neodpovídá za jakékoli přímé, náhodné, související, zvláštní nebo sankční škody, ztráty a materiální škody vzniklé v důsledku používání webové stránky nebo jejích služeb (včetně odpovědnosti za zpoždění a nepřesnosti v přenosu informací, přerušení, dočasné pozastavení nebo zrušení webové stránky), pokud tyto škody nejsou způsobeny v důsledku úmyslné nedbalosti ze strany společnosti Biograf Jan Svěrák s.r.o.

Společnost Nikon není odpovědná za žádné škody ani útoky počítačových virů, ke kterým může dojít v důsledku procházení webové stránky a jejího obsahu.

Žádná část těchto Podmínek použití nevylučuje ani nelimituje ostatní závazky společnosti Biograf Jan Svěrák s.r.o., které nemohou být v souladu s platnými právními normami žádným způsobem omezeny ani limitovány.

7. Záruky

Používání a procházení webové stránky je na vaše vlastní riziko. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všechny informace na webové stránce poskytovány „tak, jak jsou“, v okamžiku „kdy jsou dostupné“.

Společnost Biograf Jan Svěrák s.r.o. neuznává žádné další záruky jakéhokoli druhu, výslovně uvedené nebo předpokládané včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy.

Obsahu a přesnosti informací prezentovaných na webové stránce byla věnována maximální pozornost. Přesto však společnost Biograf Jan Svěrák s.r.o. nijak nezaručuje, že webová stránka a informace na ní obsažené budou splňovat požadavky uživatele, že nedojde k přerušení komunikace, narušení bezpečnosti nebo chybnému provozu. Společnost Biograf Jan Svěrák s.r.o. rovněž neposkytuje žádné záruky na výsledky dosažené díky využívání zdrojů webové stránky.

Jakékoli stažené materiály a data získaná použitím diskusního fóra na webové stránce jsou využívány na vlastní riziko.

8. Odpovědnost za uživatelské jméno a heslo

Souhlasíte s tím, že při zadávání informací na základě kterých vám je přiděleno uživatelské jméno a heslo, uvedete pravdivé, přesné a aktuální údaje tak, jak jsou požadovány registračním formulářem poskytnutým společností Biograf Jan Svěrák s.r.o. pomocí webové stránky nebo jinak. Jsou-li vámi poskytnuté informace nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní, může společnost Nikon zrušit nebo pozastavit váš přístup na příslušnou část webové stránky.

Uživatelské jméno a heslo, které obdržíte pro získání přístupu k určitým typům služeb webové stránky, jsou privátní údaje a neměly by být sdíleny s žádnou třetí osobou ani používány k neautorizovaným účelům. Za uchování poskytnutého uživatelského jména a hesla v tajnosti je odpovědný uživatel, stejně tak jako je plně odpovědný za všechny aktivity, ke kterým dochází s využitím jeho uživatelského jména a hesla.

Potvrzujete, že společné použití vašeho uživatelského jména a hesla tvoří vaši autorizaci. Jste si vědom, že budete spojován se všemi činnostmi, které budou probíhat s využitím vašeho uživatelského jména a hesla. Měl byste si být vědom, že musíte použít adekvátní opatření, abyste zajistil bezpečné uložení uživatelského jména a hesla, které vám byly poskytnuty, a zabránil tak jejich zneužití neautorizovanou osobou.

9. Obecná pravidla

Společnost Biograf Jan Svěrák s.r.o. může kdykoli revidovat nebo aktualizovat tyto Podmínky použití. Veškeré takovéto prováděné revize se dotknou všech uživatelů, proto je třeba periodicky navštěvovat tuto stránku a kontrolovat aktuální obsah Podmínek použití.

12. Právní normy

Tyto Podmínky použití by měly být spravovány v souladu s právním řádem české reubliky.

Adresa:
Biograf Jan Svěrák s.r.o.
Pod Svahem 7
Praha 4